De Messias komt

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Dit jaar staat in het Kerstproject de profeet Jesaja centraal. Zijn woorden tot Israël zijn een waarschuwing en (tegelijk) een bron van hoop. God zal het duister in heerlijk licht veranderen voor een volk dat worstelt met zonde en Gods oordeel daarover. Wat een wonder dat zijn vrede, troost en Licht overwinnen in zijn Zoon.

Door ds. Dick Westerneng

De hoop van Israël is de Messias. In het paradijs beloofde de HEER aan Adam en Eva dat Hij een zoon zal geven die de satan zal verslaan. De Messias zal zoon van Abraham zijn en koning als David. Hij zal meer dan wie ooit dicht bij God leven, een mens naar zijn hart, de ware Israëliet. De profeten stellen de ontrouw van Israël steeds weer aan de kaak: ze waarschuwen, ze roepen op tot bekering en kondigen Gods straf aan. Tegelijk verwoorden ze Gods genade: Hij zal trouw blijven en de redding brengen, hoe onvoorstelbaar dat ook lijkt. Met de komst van Gods Zoon op aarde, met Kerst, wordt deze belofte vervuld. Gods woorden worden zichtbaar in Jezus, een mens die God zelf is.
De profeet Jesaja spreekt tot Israël en geeft het hoop in de ballingschap. Wij leren in Jesaja’s woorden wie de Messias ook voor ons wil zijn. Wij zich voor Hem wil buigen, ontvangt vrede, wordt getroost en ziet uit naar een nieuwe wereld. Net als Israël ontvangen wij Gods profetieën in een onvolmaakte wereld. Het werk van Christus op aarde is wel voltooid; het leven heeft de dood overwonnen. Maar op de volledige doorwerking daarvan, op de nieuwe hemel en aarde waar vrede en recht regeert, kunnen we alleen gelovig hopen. We kijken terug tot voor Christus om ons op zijn grote toekomst te blijven richten.

JESAJA 9

Jesaja waarschuwt de Judeeërs om niet langer de afgoden te dienen. Alleen vertrouwen op de HEER en naar zijn geboden leven. Ze zijn volk van het verbond, als ze de volken om hen heen laten zien dat de HEER heel de wereld in zijn hand heeft en liefheeft. Jesaja kondigt het volk ook Gods straf aan, wanneer ze volharden in hun ongeloof. Maar hij belooft ook een nieuwe koning. Jesaja kondigt hier geen aardse koning aan die leeft naar Gods wil, maar de langverwachte Messias. Gods Zoon, de grote Zoon van David, zal komen. Alleen door Gods liefde en trouw.

JESAJA 11

De situatie waarin Israël verkeert kun je omschrijven met ongeloof en dreiging. De Messias gaat daar verandering in brengen. In Hem zal het Licht de duisternis overwinnen. Jesaja omschrijft die grote verandering voor Israël. Van de stam Isaï, het roemrijke koningshuis van David, lijkt niets meer over, maar schijn bedriegt. Een volmaakte opvolger is in aantocht. Deze Koning uit Davids huis die vol zal zijn van Gods Geest. Hij leeft zoals God de mens eens heeft geschapen en bedoeld. Hij biedt recht en gerechtigheid aan iedereen.
Dat de Messias gekomen is, is een oproep aan ons. Kennis van de HEER, leven dicht bij Hem, is ons levensdoel. In Christus’ naam zijn we geroepen om voor God te leven. We erkennen Jezus als onze Heer en Heiland. Hij garandeert een heerlijke toekomst. Hij geeft ons kracht en draagt ons iedere dag.

JESAJA 40

Jesaja is zich er diep van bewust, dat zijn mond moet de troostvolle stem van God moet laten klinken. De HEER zelf belooft dat Hij klaar staat om Israël te redden. In de wildernis kunnen de herauten een weg gaan banen. De Messias komt, God de HEER zelf neemt het koningschap op zich.
In de ballingschap is troost bijna ondenkbaar. De HEER lijkt slechts te straffen, maar Hij huilt mee met zijn volk. Zijn hart gaat vol liefde voor hen open.
Wat nu nog groots lijkt door macht en geweld, zal verdwijnen. En wat kwetsbaar en nietig lijkt, wordt door God beschermd en bewaard. Met die hoop troost God ook ons vandaag op weg naar Kerst en de Wederkomst van Christus om de volle vrede te brengen.

JESAJA 61

Juist in de Babylonische ballingschap herhaalt Jesaja blijde beloften: een Vredekoning die in Israël en over de hele aarde verlossing brengt. Jezus neemt dezelfde woorden later in de mond. Hij zegt in de synagoge in Nazaret niet alleen dat Hij met Gods redding de gelovigen moed inspreekt, maar dat Hijzelf die redding is. De profetie van Jesaja wordt in Jezus vervuld.
Met deze profetie willen we de kinderen aansporen om het Kerstfeest te vieren. In de kerk horen we over Jezus die als Kind in de kribbe geboren wordt, maar we houden dit evangelie (=goede nieuws) niet voor onzelf. We nodigen iedereen uit om over Jezus te horen en veranderd te worden in een kind van God.

JOHANNES 1

De nadruk bij het vieren van het Kerstfeest ligt op God die op aarde komt wonen. De Vader geeft ons zijn Zoon Jezus als licht in de duisternis. Jezus is het beloofde kind van Eva, de knecht van de HEER, de Zoon van David. Hij roept mensen terug naar God, zodat ze echt zullen leven zoals God bedoeld heeft. Zoals Hij eens de wereld goed heeft geschapen, zo maakt Hij nu de wereld nieuw door mens te worden. Hij laat ons nooit meer alleen, voor eeuwig. De reden om eerbiedig Hem te loven en Kerstfeest te vieren.